§ 1. Ändamål och säte

Cirkeln har till ändamål att

 • tillvarata och främja magins intressen genom att stimulera intresset för magi och verka för dess erkännande som konstart,
 • stödja artister i deras utveckling
 • sammanföra medlemmar under trevliga former.

Cirkeln verkar i Sverige och har sitt säte i Stockholm.

§ 2. Medlemskap

Cirkeln är öppen för alla som bidrar till att uppfylla cirkelns syfte, såväl amatörer som professionella. Medlem under 30 år äger rätt att delta i cirkelns juniorsektion – från och med det år medlemmen fyller 18 år skall dock avgift erläggas som senior. Medlemsantalet är obegränsat.

Medlem får ej avslöja magins principer för en massmarknad i tal, skrift, TV, film, radio, på internet eller härmed jämförliga media.

Till hedersledamot, och därmed följande befrielse från medlemsavgift, kan styrelsen kalla personer som på ett alldeles särskilt sätt bidragit till cirkelns eller magins utveckling.

§ 3. Inträde

Inträdessökande ska vid inträde antas ha förmåga att bidra till cirkelns ändamål. Antingen som amatör eller professionell artist, samlare av rekvisita, arrangör eller liknande.

Ansökan om medlemskap ska ske på särskilt ansökningsformulär. Inträde i cirkeln fastställs av styrelsen eller av styrelsen delegerad ledamot efter det att medlemsavgift inbetalts.

§ 4. Utträde

Ansökan om utträde ur cirkeln görs skriftligen via post eller elektroniskt till styrelsen. Utträde beviljas från och med kommande verksamhetsår. För innevarande verksamhetsår är medlemmen skyldig att betala de avgifter som är fastställda.

§ 5. Uteslutning

Medlem som bryter mot cirkelns stadgar eller medlem som inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot cirkeln kan av styrelsen uteslutas. Medlem kan begära att årsmöte prövar sådant styrelsebeslut.

§ 6. Årsmöte

Årsmöte är cirkelns högsta beslutande organ.

Endast årsmöte kan ändra dessa stadgar. Dock kan årsmötet ej ändra stadgans § 12. om cirkelns upplösning.

Röstberättigad och valberättigade vid årsmöte är varje medlem som har betalt medlemsavgift innan årsmötet. Medlem kan endast utöva sin rösträtt personligen. Vid lika röstetal har presidenten utslagsröst. Voteringar är öppna om inte sluten votering begärs.

Årsmötet utser presidium för årsmötet.

Årsmöte utser styrelse och prövar fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet.

Om möjligt bör årsmöte förläggas i anslutning till årsdagen av föreningens grundande.

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före den dag mötet avses hållas.

Förslag skall för att kunna behandlas på årsmötet ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Årsmöte skall ha följande dagordning:

 • Öppnande.
 • Parentation.
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
 • Avgående styrelse redogör för verksamheten under året och föredrar räkenskaperna.
 • Revisorerna avger sin granskningsberättelse.
 • Fråga om avgående ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 • Valberedningens förslag.
 • Val av president.
 • Val av 6 styrelseledamöter och 2 suppleanter.
 • Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.
 • Val av redaktör.
 • Val av 2 personer i valberedning.
 • Fastställande av avgifter för kommande år.
 • Motioner.
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande.

§ 7. Styrelse

Styrelse skall bestå av en President och minst 6 ledamöter samt 2 suppleanter. Årsmöte har dock efter inkommen motion eller proposition rätt att besluta om ett annat antal styrelseledamöter. President utses av årsmöte, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. President väljs på ett år och övriga ledamöter på 2 år.

Styrelsen skall, efter kallelse av presidenten, hålla protokollförda möten efter behov under verksamhetsåret. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande.

§ 8. Ekonomisk förvaltning

För cirkelns förbindelser svarar endast dess tillgångar. Inget beslut kan fattas och inget avtal tecknas av enskild styrelseledamot.

Cirkelns firma tecknas av president och kassör var för sig.

Styrelsen svarar solidariskt för sina beslut.

Årsmöte utser 2 revisorer och en revisorssuppleant. Dessa skall för årsmöte förelägga granskning av såväl bokföring som verksamhet.

§ 9. Organ

Cirkeln ger ut tidskriften Trollkarlen. Utgivningsbeviset skall ägas av cirkeln. Utgivningens omfattning och tidskriftens budget fastställs av styrelsen.

Årsmöte utser en redaktör tillika ansvarig utgivare som ansvarar för det redaktionella innehållet i tidskriften. Redaktören väljs på två år. Redaktören äger närvaro- och yttranderätt på styrelsens sammanträden även i de fall redaktören inte är styrelseledamot.

Styrelsen disponerar på begäran alltid 4 sidor i varje nummer.

§ 10. Valberedning

Valberedning skall förelägga årsmöte förslag till samtliga på mötet valbara poster.

Valberedning består av två på årsmötet utsedda ledamöter och utsedd ledamot från styrelsen adjungerad.

§ 11. Avgifter

Årsavgift fastställs av årsmöte för kommande verksamhetsår.

§ 12. Cirkelns upplösning

Cirkeln kan ej upplösas om minst 5 medlemmar röstar för dess bestående. Vid cirkelns eventuella upplösning skall kvarlåtenskapen tillfalla ideell verksamhet inom ramen för cirkelns ändamål. Kvarlåtenskapen får ej delas upp mellan kvarvarande medlemmar.